Hoofdcontent

Wat we doen

Voor iedereen 
Kunstkade biedt activiteiten voor alle leeftijden. Wie weet ontdek je een verborgen talent! Je bent nooit te jong of te oud om te beginnen. Geld hoeft geen barrière te zijn; er zijn altijd mogelijkheden. Samen met diverse initiatiefnemers maken we kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen. 

‘Ken ik jullie ergens van?’ 
Dat kan kloppen! Je kunt Kunstkade kennen van de activiteiten die we organiseren voor het onderwijs. Onze cultuurcoaches zijn actief op alle basisscholen in Leeuwarden. Kinderen en jongeren maken onder andere kennis met Fries Museum, Harmonie en Tryater, en Kunstkade-programma’s als Dance Battle, Film It, Proeftuinen en Vakantieschool. Ook zijn we actief betrokken bij festivals, zoals het Straatfestival en het Bevrijdingsfestival. 

Visie & Missie
Cultuureducatie zorgt voor creatieve ontwikkeling, (cultureel) bewustzijn, persoonlijke groei, kritisch 
denken en sociale cohesie. Door alle inwoners van gemeente Leeuwarden toegang te bieden tot 
cultuureducatie zorgt Kunstkade ervoor dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Individueel en 
gemeenschappelijk.

Daarbij maakt het niet uit wat iemands leeftijd, geslacht, niveau, of achtergrond is. Kunstkade zorgt 
ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt om zijn talent te ontwikkelen, plezier te vinden en zijn 
horizon te verbreden met kunst en cultuur. 

Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad en dorpen.
Daarom werkt Kunstkade als onafhankelijke netwerkorganisatie aan een goed, divers, inclusief en 
levendig kunst- en cultuurklimaat, zowel op school als in de vrije tijd. Hiervoor ondersteunt 
Kunstkade scholen, culturele instellingen en culturele aanbieders en werken we samen met 
verschillende maatschappelijke organisaties. Bij ons vind je wat er op cultureel gebied in Leeuwarden 
te doen is in je vrije tijd. We laten zien welk cursusaanbod er is en stimuleren vraag en aanbod.

Doelen van Kunstkade:
1. We ontwikkelen, stimuleren en regisseren aanbod en deelname aan cultuureducatie in de 
gemeente Leeuwarden.
2. We dragen bij aan een goed, divers, inclusief en levendig cultureel klimaat in Leeuwarden.

3. We dragen bij aan de creatieve ontwikkeling, (cultureel) bewustzijn, persoonlijke groei, kritisch 
denken en sociale cohesie van de Leeuwardse inwoners.
4. We dragen bij aan een brede ontwikkeling van alle kinderen in Leeuwarden en stellen ze in staat 
hun talent te ontdekken.
5. We geven alle inwoners in Leeuwarden de mogelijkheid een vorm van cultuureducatie te vinden 
die past bij de persoonlijke wensen en behoeften. 
6. We maken het educatie aanbod van aanbieders in Leeuwarden stad en dorpen zichtbaar.
7. We stimuleren het delen van kennis en ervaring van en met ons netwerk.
8. We zoeken actief middelen voor activiteiten die de doelen van de stichting ondersteunen.
9. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste 
zin. 

Kunstkade en Cultuureducatie
Cultuureducatie gaat over kunst, cultuur, erfgoed, media en literatuur maken, meemaken en 
betekenis geven. In het onderwijs wordt over cultuuronderwijs gesproken om te benadrukken dat 
het onderdeel uitmaakt van de kerndoelen en het curriculum.
Onder kunst en cultuur verstaat Kunstkade de reeks van uitingen die door de maatschappij kunst en 
cultuur werden en worden genoemd.

Kunstkade en Talentontwikkeling
Kunstkade wil bijdragen aan de brede ontwikkeling van elke inwoner van Leeuwarden middels kunst 
en cultuur. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich kan blijven doorontwikkelen. Daarbij spreken 
we over talentontwikkeling. Daarin zijn 4 fases te onderscheiden:
Fase 1: Kennis maken (ontdekken en enthousiasmeren)
Fase 2 : Oriënteren (actief uitproberen, laagdrempelig in de wijken)
Fase 3 : Verdiepen (leren van kennis en vaardigheden)
Fase 4: Toptalent (begeleiding, eventueel voorbereiding, op beroepsonderwijs)
Deze fasen vormen een doorgaande leerlijn. Het aanbod van Kunstkade is erop gericht om in deze 
vier fasen te voorzien.

Jaarplan 2024
Bekijk het jaarplan voor meer informatie over onze programma’s, diensten, projecten en activiteiten die zijn opgedeeld in drie pijlers: Cultuur, Onderwijs en Buitenschools.

Bestuurssamenstelling

In onderstaand schema is aangegeven wanneer de bestuursleden door de AV zijn benoemd (datum van inschrijving bij KvK kan afwijken).

 

ANBI

Kunstkade heeft sinds 1 maart 2023 een ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang.

Beloningsbeleid
Kunstkade hanteert voor haar beloningsbeleid de CAO Kunsteducatie. Fair pay wordt zoveel als mogelijk toegepast bij het samenwerken. Bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding per vergadering. Kunstkade onderschrijft de Cultural Governance Code , Code Diversiteit en Inclusie en Fair Practice Code.