Hoofdcontent

Wie zijn wij?

Pier21
Mei ús foarstellingen en projekten wolle wy maatskiplike tema’s ferbyldzje en ûnder de oandacht bringe. Wy sjogge altyd om ús hinne wat der bard, wat minsken rekket en wêr’t wy it mei-inoar oer hawwe moatte soene. Dêr begjint de kreaasje fan ús foarstellingen.

Aanstaande activiteiten:

Datum: bekijk activiteit