Hoofdcontent

Vacature: Cultuurcoach voor het Primair Onderwijs

 

Help jij de Leeuwarder scholen kunst en cultuur in het hart van het onderwijs te krijgen? 
Kunstkade is de organisatie voor cultuureducatie in Leeuwarden en helpt iedereen zich te blijven ontwikkelen in kunst, cultuur, erfgoed, techniek, letteren en media. Dat doen we samen met onze vele partners in Leeuwarden uit met name het onderwijs en het culturele veld. 
Op alle scholen en Integrale Kindcentra in Leeuwarder in wijken en dorpen zijn cultuurcoaches voor een aantal uren per week actief.  
Ben jij ook een creatieve duizendpoot die elk kind de rijkdom van kunst en cultuur wil laten ontdekken? Wil jij een uitdagende en dynamische baan op het snijvlak van de kunsten en het onderwijs?  
Solliciteer! 
We zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid die ons mooie team kan aanvullen.  
Gezien de samenstelling van ons huidige team gaat de voorkeur uit naar een cultuurcoach met een multiculturele achtergrond, specialist in erfgoed, beeldend en/of muziek.  
We zoeken een nieuwe collega vanaf schooljaar 2023/2024 voor circa 24 uur per week. 
De functie is ingedeeld in schaal 10 conform cao cultuureducatie. 
Lees het functieprofiel om te weten wat je gaat doen.  
Reageren? 
Stuur je CV en motivatie voor 30 augustus 2023 naar info@kunstkade.nl t.a.v. Femke van de Wiel. De gesprekken zullen resp. 13 en 14 september in de middag plaatsvinden. 
Vragen? 
Vanwege de vakantieperiode is Kunstkade beperkt bereikbaar. Stuur je vragen naar info@kunstkade.nl en we zullen je vragen zo snel mogelijk beantwoorden.  
 
 
 
Profiel Kunstkade Cultuurcoach 
Organisatie:Kunstkade Leeuwarden 
Functie: Cultuurcoach  
Plaats in de organisatie: De cultuurcoach legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur en maakt onderdeel uit van het team Cultuurcoaches 
Doel van de functie: 
Realiseren van beleid en programma cultuureducatie op alle scholen Primair onderwijs en IKC’s in de gemeente Leeuwarden. Begeleiden van het schoolteam om cultuur te maken, mee te maken en betekenis te geven. Hieraan wordt een schooleigen inhoud aangegeven, de cultuurcoach zorgt samen met het team voor het optimaliseren van de organisatie en de uitvoering. Streven is een samenhangend programma cultuureducatie met leerlijnen. Hierin neemt de cultuurcoach de teamleden mee en wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering.  De cultuurcoach legt verbindingen met de school, de culturele omgeving, het culturele veld en andere relevante organisaties. Focus ligt op binnenschoolse cultuureducatie, de cultuurcoach stimuleert echter ook leraren en leerlingen voor het buitenschoolse aanbod aansluitend bij de behoefte van de leerlingen en de school.  
Taken 
Het zorgen voor aanwezigheid van visie, beleid en programma kunst en cultuur op school. 
Stimuleren en bijdragen aan ontwikkeling van beleid op het gebied van cultuureducatie.  
Samen met de school opstellen van een beleidsplan en stappenplan. Dit plan mede organiseren, coördineren en uitvoeren met de school. Gezamenlijk ontwikkelen van activiteiten, producten en programma’s. 
Signaleren en analyseren van verbeteringsmogelijkheden van cultuureducatie in de school en het kind. 
Zorgen voor draagvlak voor cultuureducatie en inbedding in het curriculum van de school. 
Stimuleren van kindeigen en schooleigen cultuureducatie: conform visie van de school en passend bij de populatie van de school, altijd inclusief en divers. 
Inbedding van gemeentelijke Kunstkade programma’s als het Kunstmenu. Stimuleren en organiseren van een samenhangend programma met oog voor de diversiteit van kunst en cultuur (waaronder de kunstdisciplines, erfgoed, media en letteren). Indien gewenst opzetten, leiden en uitvoeren van projecten in de eigen school of samen met andere cultuurcoaches/scholen. Zo nodig budgethouder: opstellen van begroting en financiële afwikkeling en inhoudelijke verslaglegging  
Bevorderen van toeleiden naar de vrije tijd, elke cultuurcoach is ambassadeur van het Jeugdfonds sport en cultuur. 
Contactpersoon voor het culturele veld naar de school. Voor het Kunstmenu en de culturele omgeving van de school specifiek.  
 
Teambegeleiding 
Meedenken met- en adviseren aan de schooldirecteur ter stimulering van cultuureducatie. 
Coachen en adviseren van het schoolteam op het gebied van cultuureducatie. 
Overdracht en coaching naar de leerkracht, onder meer door het geven van voorbeeldlessen. 
 
Leggen van verbindingen / contacten 
Opbouwen en onderhouden van een breed netwerk, ten behoeve van de eigen scholen, maar ook ten behoeve van Kunstkade.  
Contacten met relevante partners binnenschools en buitenschools: brede school partners, culturele instellingen, aanbieders, jeugdcultuurfonds. (dubbel met doel van de functie) 
Verbindingen leggen tussen binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten 
Sparringpartner en aanspreekpunt voor directie en team van de scholen. 
Begeleiden van stagiaires, contact met opleiding 
 
Overige taken ten behoeve van de organisatie Kunstkade 
Uitwisseling met cultuurcoaches in andere scholen 
Actief meedenken in ontwikkeling van het vak cultuurcoach en in de ontwikkeling van de cultuureducatie in Leeuwarden, vanuit Kunstkade. 
Deelnemen aan specifieke werkgroepen die gericht zijn op ontwikkeling van deelterreinen, bijvoorbeeld speciaal onderwijs, het jonge kind, Kunstmenu. 
Deelnemen aan werkoverleg en coachdagen van Kunstkade. Deelname aan relevante studiedagen en thema bijeenkomsten van Kunstkade of anderen 
Contactpersoon voor 1 of meerdere culturele organisatie 
 
Opleidings-en functie eisen 
Een HBO kunst-of cultuuropleiding en ervaring met multidisciplinair werken 
Een diploma van een pedagogisch/didactische opleiding of een didactische aantekening 
Op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en primair onderwijs 
Gevoel voor besluitvormingsprocessen in het onderwijs 
Een open persoonlijkheid die met visie maatwerk op de scholen kan realiseren. 
 
Beloning 
Kunstkade volgt de CAO Cultuureducatie waarin de functie van cultuurcoach is ingeschaald in schaal 10. 
 
 
Kunstkade, Leeuwarden, juli 2023