Hoofdcontent

Overzicht scholen Rij A/ Rij B

RIJ A

IKC Alexia

Doarpsskoalle Wurdum

IKC De Kinderkoepel

IKC Johan Willem Frisoschool

CBS Klaverblad

IKC Màxima

VBS Michaëlschool

IKC Sint Paulus

KC De Pionier

IKC Het Palet

OBS Plataanschool

OBS Potmarge

GBS De Princenhof

IKC De Sprong 

IKC Teresa

IKC Roorda

IKC Wiarda

IKC De Wielen

IKC Willem Alexander

IKC De Weide

IKC Trianova

IKC Wynwizer

JKC Oldenije

OBS De Greidefûgel

OBS De Gielguorde

OBS It Pertoer

IKC Middelsee

De Caleidoscoop

 

RIJ B

IKC Albertine Agnes

SBO Aquamarijn

Eestroom Taalschool

Leeuwarder Schoolvereniging

IKC Leeuwarder Montessori

IKC Aventurijn

IKC Prins Constantijn

IKC Prins Maurits

OBS Professor Wassenberghskoalle

IKC Franciscus

IKC Sint Thomas

IKC Eigen Wijs

IKC De Vosseburcht

Koningin Wilhelminaschool

IKC Maria Louise

OBS De Finne

OBS De Twamêster

OBS Trije Doarpen Skoalle

OBS It Tredde Sté

KBS Sint Radboud

CBS Nijdjip

OBS De Twa Fisken

CBS De Sprankel

OBS De Twilling

IKC De Swirrel

OBS Arjen Roelofsskoalle

OBS De Jint

 

It Twalûk heeft een eigen programma