Hoofdcontent

Al vanaf je prilste bestaan, word je gevormd. Door wat binnen in je genen zit -

en door alles buiten, in de wereld om je heen.

 

Het maakt je wie je gister was,

wat je vandaag doet - en hoe je morgen denkt.

Het maakt hoe jij, op jouw beurt, de wereld groter maakt en kleur geeft.

Vorm geeft.

Voor jezelf. Maar ook voor een ander.

 

Kunstkade wil iedereen de kans geven zich zo breed mogelijk te vormen. Met de kracht van kunst en cultuur.

 

Want daarin vinden we de schoonheid, ontroering, verbeelding

en verrassing die inspireren om open te staan voor nieuwe inzichten.

 

Je wordt er geprikkeld door de creativiteit van anderen - en ontdekt je eigen verborgen talenten.

 

Kennismaken met kunst en cultuur doet iets met ons hart en ziel. Het verbindt, roept vragen op, maakt nieuwsgierig en geeft plezier.

 

Wij zijn Kunstkade -

en beloven jou de kunst om jezelf te vormen.

Kunstkade in 2023

 

Kunst en cultuur is onmisbaar in deze dynamische tijd

 

We leven in een dynamisch tijdsbestek waarin we voor grote transities staan en we een beroep doen op ieders flexibiliteit, verbeeldingskracht en solidariteit. Omgaan met veranderingen geeft veel onzekerheid en vraagt veel energie. En juist dan is het van belang om je te kunnen blijven uiten, met elkaar in gesprek te gaan en samen te onderzoeken hoe we kunnen veranderen. Met een open blik en nieuwsgierigheid mogelijkheden verkennen en oplossingen vinden. We kunnen het niet zonder creatief te zijn. En dat stimuleren we graag.

Wanneer we van jongs af aan deze onderzoekende houding als vanzelfsprekend aanleren waarin we onszelf als persoon ontwikkelen en ons verbinden met de ander, dan hebben we gereedschappen om met elkaar samen te leven en onze wereld vorm te geven. Waaraan iedereen deel neemt.

 

Met het collegeprogramma in de hand voelen we ons als Kunstkade gesteund om onze missie uit te voeren: om alle inwoners van Leeuwarden kunst te laten maken, mee te maken en betekenis te geven.

 

Als netwerk organisatie zijn we in alle wijken en dorpen van Leeuwarden aanwezig, werken we samen met cultuur, onderwijs, sport, welzijn en economie. We zorgen voor een stabiele basis waardoor iedereen in Leeuwarden zich kan blijven ontwikkelen met kunst en cultuur. We zijn altijd in beweging om van meerwaarde te kunnen zijn en blijven. Daarvoor zetten we in 2023 gerichte stappen. Samen met onze partners.

 

Kunstkade,

team Claudia, Hetty, Gea, Floor, Mare, Margriet, Gretha, Janneke, Marien, Roos, Erik, Sabine, Judith, Daniëlla, Berber, Jenny, Ana, Bart, Misja, Anton, Aaf, Natascha, Wouter en Femke, bestuursleden Piet, Auke, Sanne, Vincent en Hilde i.s.m. onze partners.

 

 

 

 

Kunstkade voor cultuureducatie  in Leeuwarden

 

Kunstkade is er voor alle inwoners van de stad en de dorpen in de gemeente Leeuwarden om kunst en cultuur te maken, mee te maken en betekenis te geven. Een heel leven lang.

Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen structureel programma dat wordt voortgezet in de schooltijd. Zowel op het basis, speciaal als voortgezet onderwijs krijgt elke leerling structureel cultuuronderwijs in samenwerking met de stad en dorpen. Daarbij is er aandacht voor toeleiding naar de vrije tijd. Zodat kinderen zich kunnen doorontwikkelen. Ook als volwassenen.

Kunstkade biedt vrije tijds aanbod kunst en cultuur met de aanbieders van de stad en de dorpen voor alle leeftijden.

Voor hen waar deelname aan kunst en cultuur minder vanzelfsprekend is, zetten we een tandje bij.

Dat doen we door middel van vele programma’s, diensten, projecten en activiteiten die zijn opgedeeld in drie pijlers: Cultuur, Onderwijs en Buitenschools.

 

             Cultuur 

We ontsluiten en promoten het diverse aanbod van cultuureducatie van de culturele partners voor iedereen in gemeente Leeuwarden.

Voor de culturele partners zijn we het netwerk waarin we informeren, faciliteren en inspireren.

Label Kunstkade  Zichtbaarheid & Netwerk

Uitwerking pagina 6

 

             Onderwijs

Van integraal kind centra met kinderopvang, basis- en speciaal onderwijs, naar voortgezet onderwijs, mbo en hbo: we zorgen voor het rijke onderschoolse aanbod samen met de culturele partners van de stad en dorpen voor en met het onderwijs.

Label Schoolkade  Schooleigen cultuuronderwijs verankert

Uitwerking pagina 7

 

             Buitenschools

Binnen het grote aanbod van kunst en cultuur in de vrije tijd hebben we extra aandacht voor het buitenschoolse aanbod met focus op jeugd en jongeren die vanuit huis niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur opgroeien.

Label Buitenschools  Ruimte voor talentontwikkeling

Uitwerking pagina 9

 

             Organisatie Kunstkade

Medewerkers van Kunstkade worden vanaf 2023 ondersteund in hun werk middels modernisering van systemen en databases en planmatig werken. Waardoor zij hun werk beter kunnen uitvoeren,  ook relaties en gebruikers kunnen profiteren van meer gemak en gebruiksvriendelijkheid.

Uitwerking pagina 9

 

Relevante ontwikkelingen, samen opgaan

Er worden grote programma’s in Leeuwarden ontrold die zeer relevant zijn voor het werk dat Kunstkade doet. Kansen voor Kinderen 2, De Rijke Schooldag, Armoedeaanpak en Leeuwarden Oost.

In deze programma’s is Kunstkade nauw betrokken in zowel ideeënvorming als uitvoering. De programma’s sluiten naadloos aan bij de ambities en missie van Kunstkade.

Door de deelname van zoveel partners zijn we met elkaar in staat om een brede beweging te maken waarin we elkaar aanvullen en verrijken. Om elke bewoner in gemeente Leeuwarden de kans te geven zich te blijven ontwikkelen.

Aandachtspunt van Kunstkade hierin is met name toe te zien op een duurzame aanpak met kwaliteit. Zodat we ook daadwerkelijk met elkaar veranderingen inzetten en laten beklijven.

 

[1] Cultuureducatie is een breed begrip en wordt als verzamelterm gebruikt voor het actief deelnemen aan kunst, cultuur, erfgoed, media en literatuur met een educatief karakter. Binnen het onderwijs wordt gesproken van cultuuronderwijs omdat daarmee wordt benadrukt dat het onderdeel uitmaakt van het curriculum van de school. Als algemene term wordt ook kunst en cultuur gebruikt.

 

Dankzij de steun van onze financiers hebben we de kans om een stevige basis te organiseren voor actieve kunstbeoefening, om te blijven innoveren en impulsen te geven aan kunst en cultuur voor iedereen in Leeuwarden. Dat zijn Gemeente Leeuwarden, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Het Old Burger Weeshuis, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Learning Hub, Filmhub Noord, Stichting Grovestins, Leeuwarder Ondernemersfonds en Leeuwarden Binnenstadsmanagement.

Blijvend aandachtspunt is om zorg te dragen dat de impulsen die dankzij extra middelen kunnen worden gegeven een plek krijgen. Enkele activiteiten blijven impulsen of eenmalig anderen behoeven een structurele inbedding in Leeuwarden.

 

We kijken er naar uit om samen met onze partners in 2023 te werken aan een sterke culturele infrastructuur in Leeuwarden waarin iedereen aan bod komt.

 

Programma’s en aandachtspunten Kunstkade in 2023

             Cultuur

In 2023 verbetert Kunstkade het ontsluiten van aanbieders en het zoeken naar aanbod cultuureducatie in gemeente Leeuwarden. Daarbij is er aandacht voor meer differentiatie in doelgroep en aanbod. In communicatie, met hoofdrol voor website met heldere zoekmachine. Daarnaast wordt het netwerk van de aanbieders van cultuureducatie versterkt.

 

Zichtbaarheid

We stimuleren om elke inwoner van Leeuwarden deel te laten nemen aan kunst en cultuur. Er is veel aanbod cultuureducatie en dat brengen we graag onder de aandacht. In 2023 willen we de rode loper uitrollen zodat het gemakkelijker wordt om als bewoner van Leeuwarden te vinden wat je raakt. De website met database wordt voorzien van een zoekmachine die beter aansluit bij de belevingswereld van de verschillende bewoners van Leeuwarden, in wijken en dorpen. Hierin hebben ook de culturele partners en de inwoners van Leeuwarden zelf een stem.

Daarnaast brengen we met een gedifferentieerde marketingmix het aanbod onder de aandacht, on- en offline.

 

Netwerk

Vanaf 2022 is Kunstkade een stichting in plaats van een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat de voormalige leden culturele partners zijn geworden. Zij staan centraal in het netwerk. Met minimaal vier bijeenkomsten per jaar worden thema’s uitgediept vanuit de behoeften van de culturele partners: over het beleid en activiteiten van Kunstkade (meedenken over de toekomst en reflecteren op wat is gebeurd), actuele ontwikkelingen gemeente Leeuwarden (armoede aanpak, inclusie en diversiteit, dorpen vs stad), organisatorische vraagstukken (zoals pr en financiën) en natuurlijk elkaar ontmoeten en inspireren.

 

 

Aanbod Cultuureducatie in Leeuwarden bij Kunstkade

•             Op de website van Kunstkade staan ruim 200 aanbieders van cultuureducatie in Leeuwarden. Waarvan 2/3 geconcentreerd in Leeuwarden stad en 1/3 in de dorpen.

•             In totaal staan er 400 workshops verdeelt over de 8 disciplines, Fotografie&Media (24), Dans (91), Muziek (78), Theater (25), Mode, Textiel&Visagie (16), Schrijven&Letteren (11), Beeldende Kunst (153) en Erfgoed (4).

•             Deze zijn voor 3 doelgroepen: Kinderen (0-12) (159 workshops) Jongeren (12-18) (177 workshops) Volwassenen (18+) (316 workshops).  

Programma’s en aandachtspunten Kunstkade in 2023

             Onderwijs

In 2023 stimuleert Kunstkade het eigenaarschap van de school. CMK3  daarvoor systematisch uitrollen waarin kunst relevant wordt ingezet voor de leerling. We werken aan samenhang, artistieke waarde, inclusie en diversiteit in aanbod. Met onze medewerkers, onze partners en een efficiënt en gebruiksvriendelijk planningsysteem.

 

Aanpak op basis van een schooleigen visie

Landelijk wordt al jaren gepleit voor een vaste plek van kunst en cultuur in het curriculum. Op papier is die er maar in praktijk wordt op de meeste scholen daar onvoldoende aandacht aan besteed. Zowel op het PO als op het VO. Zeker in en na coronatijd is er grote aandacht voor de cognitieve vakken. Daarmee lijken scholen zich niet voldoende bewust te zijn van de waarden en mogelijkheden van cultuuronderwijs, er is immers vastgesteld dat jeugd en jongeren een verstoring hebben in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daar kan cultuuronderwijs een relevante rol in spelen. En niet alleen daarin…

Gesteund door programma’s als CMK3, Kansen voor Kinderen, Rijke schooldag, Armoede Aanpak en Leeuwarden Oost zet Kunstkade zich in om vanuit de visie van de school schooleigen cultuureducatie te borgen op elke school. Hierdoor is kunst relevant voor de leerlingen, de leraren, de ouders en de buurt. Bij de Integrale Kindcentra en PO scholen zijn er de cultuurcoaches die hierin een onmisbare rol hebben, op het VO de Kunstkade VO consulent.

De cultuurcoaches en de consulent stimuleren, adviseren en begeleiden de school bij het maken van plannen voor de inzet van kunst en cultuur op school. Hierbij wordt aandacht besteed aan draagvlak en deskundigheidsbevordering van het team, het betrekken van culturele partners uit de omgeving van de school, het verrijken van het curriculum en extra activiteiten op de school, en het gericht inzetten van programma kunst & cultuur.

 

Programma kunst & cultuur op elke school

Door de aanwezigheid van cultuurcoaches op alle PO scholen is kunst en cultuur voor alle scholen in Leeuwarden vanzelfsprekend. Uiteraard is het de taak van de leraar om kunst en cultuur in te zetten, maar daarvoor is vaak weinig ruimte en is er handelingsverlegenheid. Cultuurcoaches ondersteunen het schoolteam, leven voor, zijn sparring partner voor het gericht inzetten van kunst & cultuur. Deze rijke basis wordt aangevuld met programma van de culturele partners uit Leeuwarden.

Op het VO is er de consulent die scholen blijft stimuleren en adviseren: individueel en collectief in netwerken. Hieruit komt een toenemende vraag van maatprogramma’s.

Aandachtspunten voor het programma in 2023 zijn (voor PO en VO):

-              Voor elke school : werken aan een programma op basis van een schooleigen visie.

-              Toeleiding naar de vrije tijd: elke leerling zien en stimuleren om zich verder te ontwikkelen, ook buitenschools.

-              Meenemen van de culturele omgeving van de school in de wijken en de dorpen. Zo ook het betrekken van de ouders en de buurt. (Dit is meer van toepassing op het PO dan op het VO.)

-              Programmering is inclusief en divers: elke leerling moet zichzelf kunnen herkennen (spiegels) en verrast worden met nieuwe inzichten (vensters). Daar waar kan, geven we leerlingen een stem. Met name op het VO.

-              Aansluiten bij thema’s van de school zoals Techniek, Taal en Burgerschap.

-              Het streven naar kwaliteit en doorgaande lijn: cumulatief kwalitatief cultuuronderwijs waarin elke leerling zich kan blijven ontwikkelen. En leraren verdieping vinden.

 

[2] CMK3 staat voor derde tranche van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit die gematched wordt door OCW (Fonds voor Cultuurparticipatie) en Gemeente Leeuwarden.

[3] We spreken hier van scholen. We zien in Leeuwarden een toename in de IKC, Integrale Kind Centra. Daar zijn de school en de kinderopvang samen. Op de IKC’s stimuleren we een geïntegreerde visie en aanpak. Vanuit porgramma’s Kansen voor Kinderen 2 en Rijke Schooldag wordt dit ook gestimuleerd. 

 

SO

Het speciaal onderwijs krijgt in Leeuwarden gerichte aandacht dankzij de cultuurcoaches. Zij zien ook toe op een goede match met het programma van culturele partners. Hierin is echter nog veel te winnen: het aantal culturele partners dat kundig is met het SO is beperkt, voor onderschoolse- maar vooral voor het buitenschoolse aanbod. Streven is om hier meer op in te zetten, mede door inzet van CMK gelden, door samen te werken met culturele partners die al veel kunnen en met het speciaal onderwijs.

 

MBO

Kunstkade werkt nauw samen met het MBO en HBO. Maar vooral met de kunstvakopleidingen. Dat is zeer waardevol. Er ligt echter een kans om MBO leerlingen ook van andere opleidingen kunst en cultuur te laten beleven. Met de cultuurkaart voor het MBO kan ingezet worden op aanbod in het verlengde van het VO. Maar nog interessanter is om in gesprek te gaan met het MBO om specifieke behoeften op te halen en eenzelfde rol te kunnen spelen als Kunstkade als we doen voor het PO en VO. Om deze ambitie waar te maken gaan we op zoek hoe we hier ruimte voor kunnen maken.

 

 

Cultuurcoaches: feiten en cijfers

•             15 cultuurcoaches: 11 vrouwen en 4 mannen.

•             Ze werken samen 336 uren per week (inclusief projecturen).

•             Dat doen ze voor de 59 scholen in 40 schoolweken: 13.320 uur per jaar, 20 uur per week.

•             De cultuurcoaches bestrijken gezamenlijk alle disciplines en wisselen deze ook uit op de scholen

•             6 cultuurcoaches met een vakopleiding beeldend (en soms specialisatie fotografie/film of techniek)

•             7 coaches met vakopleiding theater (met soms vakopleiding dans erbij)

•             1 coach met vakopleiding dans

•             1 coach met vakopleiding muziek

•             5 cultuurcoaches hebben de PABO gedaan

 

 

 

Programma’s en aandachtspunten Kunstkade in 2023

             Buitenschools

Kunstkade versterkt het buitenschoolse aanbod in samenhang, op inhoud en organisatie. Ook met oog voor Rijke Schooldag: anticiperen op verwachte toename vraag om kunstvakdocenten o.a. door scholing.

 

Voor de brede ontwikkeling voor elke inwoner van Leeuwarden bieden we als Kunstkade met name aanbod voor actieve kunstbeleving: cultuureducatie voor alle leeftijden. Dat begint voor alle kinderen met het peuterpakhuis, wordt geïntensiveerd op het primair onderwijs en gaat door naar het VO. Daarna is het persoonsafhankelijk hoe dat eenieder cultureel actief blijft. Kunstkade biedt een groots overzicht van wat je in je vrije tijd allemaal kan doen aan cultuureducatie. Maar we doen meer.

Juist voor jeugd en jongeren biedt Kunstkade een breed aanbod om hen te stimuleren actief bezig te zijn in de vrije tijd om hun talenten te ontdekken en zich daarin te bekwamen. Naast het grootse aanbod van cultuureducatie aanbieders zijn er de specifieke programma’s. Kunstkade ondersteunt en stimuleert vooral programma’s voor jeugd en jongeren die dat nodig hebben. Daar waar er nog geen aanbod is, daar waar jeugd en jongeren van huis uit niet vanzelfsprekend kunst en cultuur meekrijgen en daar waar jeugd en jongeren speciale aandacht nodig hebben.

Voorheen werden deze programma’s naast elkaar georganiseerd. Om meer gebruik te maken van de expertise van medewerkers en unieke kwaliteiten van de porgramma’s zijn de activiteiten gebundeld onder een team Buitenschools bij Kunstkade waardoor er meerwaarde ontstaat op inhoud en organisatie. Streven is dat iedereen in Leeuwarden die aan de slag wil met kunst en cultuur zich door kan blijven ontwikkelen en er een keten (culturele infrastructuur) is die daarin voorziet.  

Hieronder vallen de programma’s

CvTO, Sjors Sportief & Creatief, Jonge Helden, Vakantieschool, Ondersteuning Jeugdcultuurfonds, Cursusaanbod Kunstkade, TOPprogramma’s po en vo naschools, Ontwikkelingen en uitvoering Kansen voor Kinderen en rijke schooldag, Leeuwarden Oost en Cruijffcourts.

 

Kunstkade zorgt ervoor dat elk talent zich kan blijven ontwikkelen 

Vanaf peuterleeftijd bieden we als Kunstkade programma kunst, cultuur en techniek voor alle leerlingen. Dat begint met Peuterpakhuis en gaat door op het voortgezet onderwijs en verder. Daarin zit een opbouw zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen.

 

Kennismaken

De leerlingen maken kennis met de kunstdisciplines en erfgoed in het Kunstmenu. Alle leerlingen in Leeuwarden bezoeken culturele instellingen in Leeuwarden, de culturele schatkamers van de stad die er ook voor hen zijn!

Ontwikkelen

De leerlingen leren hoe zij zich kunnen uiten middels de kunsten in het Kunstmenu Plus. Met professionals gaan ze binnen en buiten de school aan de slag met muziek, theater, taal, beeldende kunst, erfgoed, dans en meer. Zij ontdekken hier wat ze zelf kunnen, wat klasgenoten kunnen en het plezier van nieuwe dingen uitproberen.

Bekwamen

Wie wil er meer? Met TOP, de Talentontwikkelprogramma’s, ontdekken alle leerlingen het plezier van bezig zijn met dans, taal, theater, muziek en beeldend. Zij die hier verder mee willen kunnen meedoen met een programma binnen en buiten de school. Elk programma wordt feestelijk afgesloten met een presentatie.

Excelleren

Wil je nog meer? Ga dan verder in je vrije tijd! Er zijn vele aanbieders in Leeuwarden die daarbij kunnen ondersteunen, te vinden op Kunstkade.nl. Met het CvTO, Het Centrum voor Talentontwikkeling, helpen we leerlingen om talenten verder te ontwikkelen met specifieke wensen en mogelijkheden. Financieel kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen.

Programma’s en aandachtspunten Kunstkade in 2023

 Organisatie

Kunstkade wil in 2023 beter onze schatten delen: aandacht voor zichtbaarheid en kennisdeling. Organisatorische versteviging gebeurt door professionalisering en modernisering.

 

Kunstkade is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie met circa 25 medewerkers en een groots werkveld. Er wordt ongelofelijk veel gedaan en Kunstkade is in alle wijken en dorpen aanwezig. Bij jong en oud, binnen en buiten de school. Dat willen we beter zichtbaar maken zodat nog meer mensen hun weg weten te vinden en laten zien wat er allemaal gebeurt. Dat willen we benutten door kennisdeling. Hiervoor wordt gewerkt aan een strategisch marketingplan en kennisdeling-agenda die in 2023 een start krijgen.

Verstevigen organisatie

Streven is om meer samenhang te genereren in de diverse activiteiten die worden ondernomen en nog meer gebruik te maken van elkaars expertise (intern) en die van het veld (extern). Daarvoor wordt het planmatig werken verder in 2023 doorgevoerd. Verschillende systemen, databases, websites die zijn ontwikkeld bij de start van Kunstkade, zijn aan modernisering toe. De aanzet die in 2022 hiermee is gemaakt, wordt in 2023 vervolgd.

Naar een stichtingsmodel

In 2022 is Kunstkade een stichting geworden met een bestuursmodel. De bestuursleden zijn een vertegenwoordiging uit het onderwijs en culturele veld aangevuld met leden met specifieke expertises. Het bestuur van Kunstkade onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code. Deze codes zijn in 2022 geborgd in plannen, scholing en bestuursbesluiten.

Toen Kunstkade een coöperatieve vereniging was, hadden we meer dan 200 leden. Deze aanbieders van cultuureducatie zijn nu culturele partners.  

Zorg

In 2022 heeft Kunstkade veel uitval van personeel met hoog percentage langdurig zieken. Hierdoor komt het huidige team onder druk te staan. Er zit een spanning op ambitie en mogelijkheden in uitvoering.

Een andere zorg is de hoge inflatie. Niet alleen voor het eigen personeel maar vooral voor de totale Kunstkade begroting 2023. Alle prijzen gaan omhoog. De huur, energiekosten, kantoorkosten. Maar ook de vele partners waarmee we werken verhogen hun prijzen. Bijvoorbeeld de culturele instellingen voor het Kunstmenu.  

 

 

 

Programma’s vanuit Kunstkade

Streven van Kunstkade is om culturele partners in te zetten als eigenaar van programma’s. Door de jaren heen zijn er veel programma’s ontwikkeld in samenwerking met cultuur en onderwijs waar Kunstkade ‘eigenaar’ van is. Deze hebben een format waarin vele culturele partners participeren en waar veel coördinatie werk bij komt kijken. Dat verzorgt Kunstkade

 

Peuterpakhuis biedt programma voor kinderen vanaf 2 jaar. En deskundigheidsbevordering voor de pedagogisch medewerkers. Vele culturele partners werken hieraan mee.

Fotopodium ism Beeldletters en andere fotografen.

Film it! ism Beeldletters en andere filmmakers.

Dance Battle XL ism De Harmonie en verschillende dansaanbieders uit Leeuwarden.

Kinderdichter Leeuwarden ism Stg Poëziepaleis en City of Literature.

Adje ism leerlingen, culturele omgeving van de school en culturele partners.

Techniek menu ism DBieb, YnSicht, Media Art Festival, Techniek theater, Maak het mee, Het beeldlokaal, Fries Scheepvaart Musuem, Fries Landbouw Museum, Aeres, De Harmonie, jINC.

Programma voor leraren, gegeven vanuit Kunstkade en de cultuurcoaches ism culturele partners:

Toolkit, FilmLab, Werken in ateliervorm beeldende lijn, Regenboogweken, leerlijn groep 1 t/m 8 over inclusieve liefde, 1,2,3 Zing, Dans in de klas, Toitoitoi en Spelen met Taal.

Europese projecten, Dancing Stories ism Learning Hub Friesland

Filmhub Noord voor de stimulans van cultuureducatie ism Friesland, Groningen en Drenthe.

Cultuurmenu voor klassen 1 en 2 VO

Art trip ism culturele partners

Proeftuinen voor maatwerk en innovatieve programma’s.

& meer…

 

Bijlage

Enkele Projecten en Programma’s uitgelicht voor 2023 

Onderwijs

Peuterpakhuis

Het Peuterpakhuis brengt kunst en cultuur naar de speelleergroepen van Leeuwarden, op IKC’s en kinderopvang. Met het aanbod verrijken en verbreden we hun ontwikkeling. Voor de peuters zelf en voor de pedagogisch medewerkers.

Veel IKC’s zetten peuterpakhuis in voor uitvoering van Kansen voor Kinderen. Daarmee kan het nog beter mee in de visie van het IKC in samenhang met activiteiten en programma op school. Bereik zit op circa 11 vestigingen. Kansen voor een groter bereik worden onderzocht.

Primair onderwijs

Alle 59 basis- en speciaal onderwijsscholen in Leeuwarden krijgen cultuureducatie aangeboden en doen mee aan het Kunstmenu en KunstmenuPLUS en Talent Ontwikkel Programma’s, waardoor bijna 11.000 leerlingen kennismaken met de culturele instellingen. De 15 cultuurcoaches van Kunstkade verzorgen structureel cultuureducatie op de scholen. Zij geven les en coachen kinderen, team en directie.

Culturele instellingen waarmee we in 2022/2023 mee samenwerken in programma PO:

Kunstmenu PO  Tryater, Keramiek Museum Princessehof, Natuurmuseum, DBieb, Harmonie, Fries Museum, Noordelijk Film Festival, Slieker, Verzetsmuseum, De Beweging, A guide to Leeuwarden, Zoethout Cultureel Educatief Enzo!, Ivgi&Greben, Tresoar, Noord Nederlands Orkest, Historisch Centrum Leeuwarden.

Kunstmenu Plus PO  De DOAS, Pleed, WritersBlock, De Podiumschool, Maskermeiden, Illustere Figuren, Harmonie, Dekema State, Stg Praamvaren, Zoethout Cultureel Educatief Enzo!, Raptiel, D’Drive, Neushoorn.

 

Voortgezet onderwijs

Op het VO wordt kunst en cultuur ingezet in de onderbouw met kunstvakken, in de bovenbouw met CKV en eindexamenvakken. Daarnaast wordt mn in de onderbouw deelgenomen aan programma’s en projectweken. Hierin stimuleert Kunstkade enerzijds de samenwerking tussen school en de culturele instellingen van de gemeente. En anderzijds het betekenisvol inzetten van kunst en cultuur op school. Kunstkade nodigt alle scholen uit voor een gesprek. Daarin adviseert de consulent over geschikte culturele partners en programma’s passend bij de school. Daarvoor zijn er de vaste programmaformats (Art Trip XL, Dancebattle XL, Cultuurmenu, CKV dagen) en wordt er gebruik gemaakt van de proeftuinen. Door een toenemende mate van behoefte voor maatwerk.

In het VO wordt met vele culturele partners samen gewerkt voor het Cultuurmenu VO, Proeftuinen, CKV dagen, Art Trip, Dance Battle XL, Filmhub Noord.

CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit)

De vierjarige Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie zetten we sinds 2014 in als verdiepingsprogramma op het primair onderwijs. Vanaf CMK3 wordt ook het VO meegenomen.  

CmK maakt het mogelijk om een aanvulling te geven op het Kunstmenu en het werk van de cultuurcoach en de VO consulent. De drie pijlers staan centraal:

- Samenhangend schooleigen programma

- Deskundigheidsbevordering

- Samenwerking met de culturele omgeving.

Op basis van de visie van de school wordt met de culturele partners gewerkt aan maatwerk ten behoeve van een brede culturele ontwikkeling voor alle kinderen in Leeuwarden. Waarin we de leerling centraal stellen en het team van de school meenemen.

Het keuzeprogramma Kunstmenuplus en Talent Ontwikkel Programma (TOP) horen daar bij, maar ook het Peuterpakhuis, discipline leerlijnen en het techniekmenu én de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en educatief medewerkers.

Door deze regeling is bijvoorbeeld de ICC cursus (Intern cultuur coördinator) heel laagdrempelig geprijsd en kunnen teamtrainingen ook aantrekkelijk aangeboden worden.

Scholen kunnen zelf kiezen wat bij hun visie past en waar ze aan mee willen doen. De nieuwe periode (CmK3) is in 2021 ingegaan, waarbij we blijven werken aan duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in samenwerking met het onderwijs en de culturele omgeving. Voor het primair en voortgezet onderwijs.

Film en Filmhub Noord

De Filmhub Noord is een samenwerking van Kunstkade, Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Forum Groningen, Film in Friesland en Internationaal Filmfestival Assen. Hierin wordt filmeducatie versterkt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Samen wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat filmeducatie in het noorden een structurele plek krijgt in het onderwijs.

Adje

‘Adje, Kijk eens wat ik kan!’ was een van de succesvolle hoofdprojecten tijdens Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. En nog steeds tovert Adje vrolijkheid op de gezichten van oud en vooral jong. Adje richt zich speciaal op de kinderen uit de groepen 5 en 6 van de Leeuwarder basisscholen. Zij krijgen een plek om te sprankelen, op of naast het podium. Adje maakt kunst en cultuur mogelijk én bereikbaar. Bij Adje mag ieder kind schitteren. Projecten worden op school in overleg met de docent en/of cultuurcoach vormgegeven en uitgevoerd. Uiteindelijk eindigt ‘Adje, kijk eens wat ik kan!’ met een grote finale. Er komt een apart plan voor Adje in 2023 en 2024.

Buitenschools

Vakantieschool

Kunstkade organiseert de Vakantieschool om leerlingen een onvergetelijke leerervaring te geven, ook in de zomervakantie. De samenwerking met de scholenkoepels Proloog, PCBO en BMS is uitgebreid met ISK. De circa 165 kinderen komen binnen met een leerdoel en gaan daarmee middels de Beukermethode twee weken met circa 35 begeleiders mee aan de slag. Op diverse locaties was voor het jonge kind in 2022 ook een Vakantieschool op de peuterspeelgroepen.

Aandachtspunten voor 2023: speciaal onderwijs, ISK, het jonge kind.

Centrum voor Talentontwikkeling

Het CvTO stimuleert talentontwikkeling binnen de Gemeente Leeuwarden. Een kind of jongere (8-18 jaar) met een bijzondere passie of interesse wordt vanuit het CvTO uitgedaagd om zijn of haar talent verder te ontwikkelen.

Aandachtspunt voor 2023: kansen vergroten ism Armoede aanpak.

Jonge Helden 058

Met Jonge Helden 058 slaat Kunstkade ism Amaryllis een brug naar kinderen en jongeren na schooltijd. Het project startte in 2021. Het programma-aanbod ontstaat feitelijk pas als de jongeren en kinderen zélf hebben aangegeven waar ze enthousiast van worden. Jonge Helden wil ervoor zorgen dat jongeren zich gezien en gehoord voelen. Sinds de start doen meer dan vijftig jonge helden mee aan de labs.

Meedoen is gratis. Verdeeld over drie groepen, de zogenaamde Labs, worden kinderen vanaf tien jaar in staat gesteld om leuke en afwisselende dingen te doen. Met elkaar en onder begeleiding van professionele kunst- en cultuurmakers. Er is een Urban Lab (oa skaten en free running), Stage Lab (podiumkunsten) en Visual Lab (beeldend en techniek).

Aandachtspunt 2023: Verduurzamen van de behoefte van de jongeren waarin het programma voorziet.

 

Sjors Leeuwarden

Met Sjors Leeuwarden worden alle kinderen in Leeuwraden getrakteerd op zowel sportieve als creatieve activiteiten. Een laagdrempelige manier voor kinderen om zich (gratis) te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in de gemeente.

Aandachtspunt 2023: Stimuleren van structurele deelname na de kennismaking.