Erfgoed

Dag

2 resultaten

Frysk & Fryslân

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 115,00

Ferdjipping yn de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Mei klam op goed en linich skriuwen, en omtinken foar boeken, skiednis, toaniel en film.

Skiednis & Literatuer

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 75,00

Kombinaasje fan mei elkoar literatuer lêze en in tal lessen oer ien of meardere ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân. In kursus mei gastsprekkers.